Съобщение за поверителност на личните данни

„АДЕА“ ЕООД
Название на документа: Съобщение за поверителност на личните данни.
Отговорник за документа Управителят на “АДЕА” ЕООД
Цел на документа: Настоящият документ обяснява как “АДЕА” ЕООД събира и използва лични данни. В него се съдържа  информация за целите на “АДЕА” ЕООД при обработването на данните, правното основание за това обработване, както и друга полезна информация.
Разпространение на документа: Документът се предоставя на разположение на заинтересованите лица на достъпно място в офиса на “АДЕА” ЕООД, както и следва да се публикува на интернет страницата на “АДЕА” ЕООД.
Версия: 1.0
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

1                   В настоящия документ използваме понятия в следния смисъл:

 

Използван термин Значение
Лични данни всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)
Обработване всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
Администратор физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка
Електронен документ всяко съдържание, съхранявано в електронна форма
Надзорен орган Комисия за защита на личните данни на Република България

 

2           Въведение

 

2.1         Цел на документа

 

Ние, „AДЕА” ЕООД, ЕИК 175022467, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Манастирска“ № 8, представлявано от управителя Агнешка Кристина Дейнович – Величков, отчитаме, че е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията за Вас, в качеството Ви на Заинтересовано лице (например: клиент, купувач, участник в групови или индивидуални обучения, симпозиуми, индивидуални тренинги/консултации и други), предоставящо лични данни. Затова, чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви информираме за извършваното обработване и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство. Моля, запознайте се внимателно с този документ.

 

2.2         Обхват

 

Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

 • кореспонденция по електронна поща или чрез социална мрежа/платформа/приложение/електронна форма за контакт;
 • документи на хартиен носител;
 • електронни документи;

Информацията се обработва при предприемане на стъпки по Ваше искане при подаване на заявление за участие в обучение/семинар/индивидуален тренинг или консултация, при сключване на договор (изготвен в писмена форма или чрез подразбиращи се действия), през периода на действие на договора/обучението/тренинга/консултацията и за определен срок след неговото прекратяване.

2.3         Адресати

Адресатите на настоящия документ са всички Заинтересовани лица в качеството си на физически лица – клиенти, участващи в симпозиум/обучение и завършили успешно обучение или ползващи консултантски услуги, при индивидуален тренинг/терапия или физически лица, при покупка на оборудване и консумативи, представляващи юридически лица – клиенти, във връзка със следните дейности на “АДЕА” ЕООД:

 • Продажба на медицинска апаратура, оборудване и медицински софтуер.
 • Провеждане на обучение за работа, използване на предлаганите за продажба продукти;
 • Провеждане на групови обучения, семинари, симпозиуми;
 • Индивидуални тренинги и терапевтични консултации.

 

“АДЕА” ЕООД обработва и данни на лица, лицензирани невротерапевти, които препоръчва чрез сайта си www.adea.bg.

 

“АДЕА” ЕООД може да обработва и данни за лица от структурата на юридическите лица – клиенти, с които осъществява търговската си дейност.

 

3           Лични данни, които обработваме

 • В случай, че сте физическо лице – клиент, ползващ някоя от услугите за обучение, тренинг или консултация “АДЕА” ЕООД, може да обработва множество групи Ваши данни (в зависимост от предоставения от Вас вид документи), като например, но не само: три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, професия, телефон и имейл
 • В случай, че сте физическо лице, представляващо юридическо лице – партньорска организация, обработваме следните видове Ваши данни – три имена, длъжност, имейл, телефон и други
 • В случай, че участвате и/или завършите успешно някои от предлаганите от нас обучения, можем да поместим Ваша снимка в социална мрежа (например Facebook) или да ви включим в списък с препоръчани от нас специалисти, като в този случай ще използваме следните Ваши лични данни – три имена, професия, град, в който практикувате, център/кабинет в който практикувате, телефон и имейл за контакт;
 • В случай, че решите да изпратите запитване на имейла на “АДЕА” ЕООД, а именно info@adea-bg.com , ние ще обработваме вашият имейл адрес и съдържанието на запитването ви, което може да съдържа всякакви други данни, които сте преценили да разкриете на “АДЕА” ЕООД при изпращане на запитването/съобщението. Молим да имате предвид, че някои от личните данни, които Вие решите да ни изпратите, може да не бъдат относими към целите и обхвата на обработването. При анализа и отговора на Вашето запитване ние ще игнорираме излишните лични данни, тъй като във всеки един момент се стремим да обработваме минимално количество лични данни и да се ограничаваме единствено до онези, които са необходими с оглед конкретния случай. По отношение на личните данни, получени от Вас, но неотносими към конкретното запитване или които не са нужни във връзка с изготвянето на нашия отговор, ние се ангажираме да заличим същите в срок от 1 (един) месец, считано от узнаването или от установяване на наличието им.

 

4          Правно основание и цели на обработването на личните Ви данни. Последици при непредоставянето на лични данни.

4.1. Правно основание за обработването

В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

 • обработването е необходимо, във връзка с обучението, тренинга или консултацията, която “АДЕА” ЕООД следва да извърши по Ваше желание;
 • обработването е предвидено в нормативен акт (например в Закона за счетоводството) или е в изпълнение на правно задължение (например да разкрием данъчна информация на държавен орган) на “АДЕА” ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни;
 • обработването е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси като търговско дружество и нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интереса ни към развитието и популяризиране на дейността на “АДЕА” ЕООД; към повишаване ефективността на нашите дейности и практики; към опазване на имуществото ни и сигурността и др.);
 • обработването се основава на съгласие (само по изключение, например когато се касае до публикуване на снимки с Вашия образ в социални мрежи или когато препоръчваме специалисти в сайта на “АДЕА” ЕООД или в случай, че обработваме специални категории лични данни[1]).

 

4.2. Цели на обработването

 

“АДЕА” ЕООД може да обработва Вашите лични данни за целите на търговските си правоотношения с Вас, за целите на осъществяване на обучението (напр.: за да издадем сертификат, удостоверяващ успешно завършване на обучение, курс), тренинга или консултацията, поискана от Вас, при преговори преди сключване на договор за доставка на медицинско оборудване/апаратура (например: при носене на гаранционна отговорност за доставените продукти) или софтуер или с цел изпълнение на вече сключен договор, както и за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове. Също така и за целите на поддържане на регламентирани отношения с партньорски организации и отговори на отправени запитвания.

 

4.3. Последици при непредоставянето на лични данни

 

Моля да имате предвид, че в случай че не ни предоставите Ваши лични данни, не можем да осъществим комуникация с Вас, да сключим договор и да установим търговски взаимоотношения с Вас или с представляваното от Вас дружество или да установим партньорски взаимоотношения с представляваната от Вас организация, респективно както Вие, така и ние, може да бъдем лишени от възможността да упражним правата си или да изпълним задълженията си един спрямо друг по повод предстоящото сключване на или при вече сключен договор, съответно може да сме препятствани да предоставим желаните от Вас продукти, услуги, обучения, тренинги и консултации.

5           Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Ние не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране[2].

 

6           Източници на лични данни

Основно, Вашите данни, които обработваме, в качеството Ви на физическо лице – клиент/обучаващ се, ще ни бъдат предоставени лично от Вас или от оправомощено от Вас лице, а данните, които обработваме, в качеството Ви на физическо лице, представляващо юридическо лице – клиент, ще ни бъдат предоставени лично от Вас, от “АДЕА” ЕООД – клиент, от публични регистри, интернет или от оправомощено лице.

Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни, например партньорски организации, като ще бъдете уведомени за това по подходящ начин.

7           Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазим личните данни на заинтересованите само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.

За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, включително по отношение на данните на заинтересованите лица, може да направите запитване на info@adea-bg.com.

8           Категории получатели на Вашите лични данни

За целите, изброени по-горе, категориите лица, на които личните Ви данни могат да бъдат разкривани, са на Вас самия, на наети в “АДЕА” ЕООД лица, като се спазва принципа „необходимост да се знае”, на лица, ако е предвидено в нормативен акт (например на контролните органи и служители на МВР, надзорния орган по защита на личните данни и др.) и на лица, които по силата на договор обработват данните (например на доставчици на счетоводни услуги).

Ние не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации без вашето изрично съгласие.

9           Сигурност на Вашите лични данни

Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

10       Вашите права

“АДЕА” ЕООД ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.

По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на Администратор, имате право да заявите:

 • Достъп до обработваните от нас данни, получаване на информация, както и коригирането/премахването на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);

 

 • Изтриването на лични данни (правото Ви да бъдете забравени), приложимо само в следните случаи:
 • Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
 • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
 • Личните данни са били обработвани незаконно;
 • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
 • Вие сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
 • Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразил срещу обработването, когато законовото му основание е „обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“, в очакване на проверка дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.
 • Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, когато основанието за обработване е „обработване, необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“. Ние следва да прекратим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за това обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи като субект на данни или предимство за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права чрез подаване на писмено искане за това на следния електронен адрес info@adea-bg.com  . Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му “АДЕА” ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако “АДЕА” ЕООД не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

Уведомяваме Ви, че при подаване на искане, в случай на необходимост можем да поискаме допълнителни данни за Вас, както и доказателства за потвърждение на Вашата самоличност.

 

 1. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с нас на адрес: гр. София 1111, жк Гео Милев, ул. Манастирска № 8, офис 2 или чрез имейл info@adea-bg.com .

 

 

[1] Специални категории лични данни са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, когато се обработват за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

[2] Вземане на решения по автоматизиран път е налице когато се вземат решения за Вас, чрез технологични средства и без човешко участие.